Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลพรหมพิราม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งบประมาณ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพรหมพิราม
ประชาสัมพันธ์ ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลพรหมพิราม ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลพรหมพิราม ประจำปี 2560
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบล พรหมพิราม
 
บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด ค่าเป้าหมาย (%) กรอบการประเมิน (1) การจัดบริการสาธารณะ (2) (2) เทียบ กับ (1) % ผลการประเมิน
ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน
ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำ
ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปรกติ 1.ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 75 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ชำรุดและได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปรกติ 2.ร้อยละของระยะทางของถนน คสล. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 85 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
ระยะทางของถนนลูกรังทีชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปรกติ 3.ร้อยละของระยะทางของถนนลูกรังที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปรกติ 4.ร้อยละของระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ 5.ร้อยละของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ 90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ 6.ร้อยละของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ 90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
ระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ 7.ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ 85 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
ระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ 8.ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ 85 3.31 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
 
ภารกิจที่ 2 คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำ
จำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด 9.ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด 85 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนบ่อน้ำ/บ่อน้ำบาดาลในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ปกติ 10.ร้อยละของจำนวนบ่อน้ำ/บ่อน้ำบาดาลในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ปกติ 90 1 1 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
จำนวนบ่อน้ำ/น้ำบาดาลในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการของประชำชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 11.ร้อยละของจำนวนบ่อน้ำ/น้ำบาดาลในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 80 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนถังเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ หรือมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ 12.ร้อยละของจำนวนถังเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ หรือมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ 95 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนถังเก็บน้ำที่ เทศบาล ได้สร้างหรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 13.ร้อยละของจำนวนถังเก็บน้ำที่ เทศบาล ได้สร้างหรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ 14.ร้อยละของจำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ 95 4 2 50 การพัฒนาในอนาคต
จำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ เทศบาล จัดซื้อหรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตำมแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 15.ร้อยละของจำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ เทศบาล จัดซื้อหรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 80 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
 
ภารกิจที่ 3 ระบบประปา
กำลังการผลิตของระบบน้ำประปาของ เทศบาล (ลบ.ม. ต่อวัน) 16.ร้อยละของปริมาณน้ำประปาของ เทศบาล ที่ผลิตได้เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการของภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมรวมกัน 90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
ขนาดของพื้นที่ที่มีบริการน้ำประปาของ เทศบาล 17.ร้อยละของขนาดพื้นที่การให้บริการน้ำประปาของ เทศบาล เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำประปาทั้งหมดในเขต เทศบาล 90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนของระบบการผลิตน้ำประปาของ เทศบาลที่ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 18.ร้อยละของระบบการผลิตน้ำประปาของ เทศบาลที่ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ โดยมีคุณภาพน้ำอยู่ในค่ามาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนด 90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
 
ภารกิจที่ 4 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 19.ร้อยละของจำนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 100 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนสะพานไม้ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 20.ร้อยละของจำนวนสะพานไม้ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 100 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
 
ภารกิจที่ 5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ
จำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 21.ร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 95 2 317 15850 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
จำนวนไฟจราจรที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 22.ร้อยละของจำนวนไฟจราจรที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 95 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 23.ร้อยละของจำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 95 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 24.ร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 85 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 25.ร้อยละของจำนวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 80 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 26.ร้อยละของจำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 90 2 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
 
ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่ง
จำนวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีกำรปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 27.ร้อยละของจำนวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 28.ร้อยละของจำนวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 100 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
  29.จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่เกาะกลางถนน ปลูกต้นไม้ ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พักผู้โดยสาร ที่จอดรถประจำทาง และพื้นที่ริมทาง 2 2 1 50 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
  30.จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการแก้ไขปัญหากัดเซาะหรือตลิ่งพังโดยโครงสร้างขนาดใหญ่(ภารกิจเสริม) 1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
 
ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง
  31.จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ เทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำ 1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
  32.จำนวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน 1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนอาคาร/โครงการที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้จาก เทศบาล ระหว่างปีได้ตามระยะเวลากำหนด 33.ร้อยละของจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ที่ เทศบาล ออกให้ระหว่างปีได้ตามระยะเวลากำหนด 95 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนอาคาร/โครงการที่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารได้จาก เทศบาล ระหว่างปีได้ตามระยะเวลากำหนด 34.ร้อยละของจำนวนใบอนุญาตการดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารที่ เทศบาล ออกให้ระหว่างปีได้ตามระยะเวลากำหนด 95 1 1 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
จำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้ที่ดินที่ได้รับการแก้ไขจาก เทศบาล ต่อปี 35.ร้อยละของจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้ที่ดินที่ได้รับการแก้ไขจาก เทศบาล ต่อปี 90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขจาก เทศบาล ในรอบปี 36.ร้อยละของจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขจาก เทศบาล ในรอบปี 95 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
  37.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการจัดการที่โล่ง หรือการใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะหรือที่โล่ง 2 2 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่ทั้งหมดของ เทศบาลที่มี่ให้ประชากร 38.ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 21 21 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยทั้งหมดในเขต เทศบาล ที่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 39.ร้อยละของจำนวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยที่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 95 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
  40.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการอบรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ อบรมดับเพลิง ซ้อมหนีไฟ ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น 2 2 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
  41.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในรอบปีในการตรวจระบบความปลอดภัยของอาคาร/อาคารสูงตามกฎหมายควบคุมอาคาร 2 2 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
  42.จำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรม ที่ดำเนินการโดย เทศบาล 2 2 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
  43.ขนาดพื้นที่สวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวในเขต เทศบาล ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นในระหว่างปี(ภารกิจเสริม) 3200 3200 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
  44.จำนวนโครงการของ เทศบาล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน 1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
 
ด้านที่ 2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี
จำนวนกลุ่มสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ/แรงงานจาก เทศบาล หรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดให้โดย เทศบาล 45.ร้อยละของสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับกลุ่มสตรีทั้งหมดในพื้นที่ 2 629 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนกลุ่มสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล 46.ร้อยละของสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับกลุ่มสตรีทั้งหมดในพื้นที่ 2 629 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
  47.จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ เทศบาล ดำเนินการในระหว่างปี 2560 2 2 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนกลุ่มสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล 48.ร้อยละของสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับกลุ่มสตรีทั้งหมดในพื้นที่ 2 629 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
  49.จำนวนโครงการที่ เทศบาล ดำเนินการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูแก่ สตรี 1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
 
ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ
  50.จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ เทศบาล ดำเนินการ 1 1 2 200 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล 51.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่ 30 170 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
  52.จำนวนโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ เทศบาล ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงซึ่งได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล 53.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมดในพื้นที่ 75 5 5 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 54.ร้อยละของผู้สูงอายุในเขต เทศบาล ที่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่ 70 170 170 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
  55.จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ 1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
  56.จำนวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการชุมชนเคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน การให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 1 1 1 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
  57.จำนวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมนันทนาการในรอบปี 2560 1 1 1 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่ เทศบาล ได้ให้การสนับสนุน 58.ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต เทศบาล 30 170 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
  59.จำนวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เสริม 1 1 1 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมที่ เทศบาล ได้ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุ 60.ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต เทศบาล ที่มีฐานยากจน ไม่มีคนดูแล หรือไม่มีรายได้อื่นๆ 30 170 30 17.64706 การพัฒนาในอนาคต
  61.จำนวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care ของ เทศบาล (ภารกิจเสริม) 1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
  62.จำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ (ภารกิจเสริม) 1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
 
ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
  63.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้พิการ ที่เข้าถึงสิทธิของผู้พิการ 1 1 1 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
จำนวนผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล 64.ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู 80 33 33 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
  65.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ 1 1 1 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
จำนวนผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล 66.ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานทำ 20 28 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 67.ร้อยละของผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่ 50 33 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 68.ร้อยละของผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล 100 33 33 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย
จำนวนห้องน้ำในอาคาร เทศบาล ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 69.ร้อยละจำนวนห้องน้ำในอาคาร เทศบาล ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 90 3 1 33.33333 การพัฒนาในอนาคต
  70.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการในชุมชน 1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนอาสาสมัครดูแลผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล 71.สัดส่วนจำนวนผู้พิการในชุมชนที่ได้รับการดูแลจาก เทศบาล ต่ออาสาสมัครดูแลผู้พิการจำนวน 1 คน 7 7 17 242.85714 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
 
ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด
  72.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 1 1 1 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
จำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล 73.ร้อยละของผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู 90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
  74.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล 75.ร้อยละของผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั้งหมดที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานทำ 20 5 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
  76.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัดเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์เป็นประจำ 1 1 1 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
จำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 77.ร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมดในพื้นที่ 85 5 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
  78.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน 1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล 79.สัดส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยต่ออาสาสมัครดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนจำนวน 1 คน 10 10 - - ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ
  80.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยในชุมชนอย่างปกติสุข 1 1 1 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจาก เทศบาล 81.ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้ติดยาเสพติดทั้งหมดในพื้นที่ 70 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
 
ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐาน
  82.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการให้ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขต เทศบาล 1 1 1 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
  83.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริม ป้องกัน /เฝ้าระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็กอายุ 0-5 ปี 1
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลพรหมพิราม ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

เลขที่ 99 หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0-5536-9069  โทรสาร : 0-5536-9069 ต่อ 107  อีเมล์ : 
admin@phromphiram.go.th

Powered By phromphiram.go.th