Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลพรหมพิราม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งบประมาณ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
 
 
 1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์
  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
  ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว     
  หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง       
  กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (.. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.. 2499
2) ... ทะเบียนพาณิชย์  พ.. 2499
3) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (.. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.. 2499
4) คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
5) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบพิมพ์ พ.. 2549
6) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.. 2555
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (.. 2515)  เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (.. 2520) เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.. 2499
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) .. 2552 และ (ฉบับที่ 10) .. 2553
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์  (ฉบับที่ 8) ..2552
11) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) .. 2553
12) ... กำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.. 2546
13) ... ทะเบียนพาณิชย์ พ.. 2499
 1. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม      
  พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น       
  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา
  กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
2) พ.ร.ฎ. กำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
 1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553       
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ      60 นาที
 
 1. ข้อมูลสถิติ
     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0       
     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0    
     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0   
 1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์  สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลพรหมพิราม
 17/07/2558 10:56      
 1. ช่องทางการให้บริการ        
1) สถานที่ให้บริการ สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)
 
 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
          ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชย์กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1) การตรวจสอบเอกสาร
 
• การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขต                     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ
1.ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคำขอ
  ต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน
2.เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคำขอ และ  หลักฐานต่างๆ
3.ผู้ประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ และชำระค่าธรรมเนียม
1 วัน เทศบาลตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก -
2) การตรวจสอบเอกสาร
 
1.นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
2.เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม
3.นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร
4.นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ
60 นาที เทศบาลตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก -
ระยะเวลาดำเนินการรวม   60 นาที
 
14.งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
 
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) บัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 0 ฉบับ (*1.คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.)
2.หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน
3.สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4.แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
5.หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
7.สำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
8.หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุนหรืออาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุนก็ได้)
 
 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม  
               
 
 
 
16.ค่าธรรมเนียม
  1        คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่   50
2       
คำขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์      20
3       
คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ         20
4       
คำร้องขอรับใบแทน       30
5       
คำร้องขอรับรองสำเนา   30
 
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตำบลพรหมพิราม 99 หมู่ 12 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ 055-369069 –107 สำนักปลัดเทศบาล   หรือเว็บไซต์ www.phromphiram.go.th
   
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) จดทะเบียนพาณิชย์
-

 
19.หมายเหตุ
-
 
วันที่พิมพ์ 11/09/2558
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย เทศบาลตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สถ.มท.
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
เผยแพร่โดย เทศบาลตำบลพรหมพิราม
 
 
 
 


เทศบาลตำบลพรหมพิราม

เลขที่ 99 หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0-5536-9069  โทรสาร : 0-5536-9069 ต่อ 107  อีเมล์ : 
admin@phromphiram.go.th

Powered By phromphiram.go.th