Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลพรหมพิราม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งบประมาณ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

โครงสร้างของเทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น
     ฝ่ายสภาเทศบาล ประกอบด้วย
          1. ประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน
          2. รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน
          3. สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน
     ฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย
          1. นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
          2. รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน
          3. เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
          4. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน 1 คน
     อัตราพนักงาน/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
          - พนักงานเทศบาล จำนวน 14 คน
          - ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 คน
          - พนักงานจ้าง จำนวน 34 คน
     การบริหารแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย คือ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา

อำนาจหน้าที่ในการบริหารนั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลให้เทศบาลตำบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล จำนวน 980 แห่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำงานทะเบียนราษฎร

1.สำนักปลัดเทศบาล
     สำนักปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม มีงานในหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานที่มากมายหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ งานหลักของสำนักปลัดเทศบาลได้แก่ งานธุรการ งานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฏร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นแนวมางเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลสำนักปลัดเทศบาลจึงเป็นส่วนที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานต่าง ๆให้เกิดประสิทธิภาพและการขับเคลื่อนไปของทุกส่วนราชการทตามนโยบายของผู้บริหาร
    
     
งานธุรการ
          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมืองานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท. ก.ท.จ. ให้กองอื่นหรือฝ่ายต่างๆทราบและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     งานการเจ้าหน้าที่
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้งโอน ย้ายและเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและลูกจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง งานการพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     งานทะเบียนราษฏร
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานจัดเตรียมกรเลือกตั้ง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้อวนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทสบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลังงานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปลานกลางและแผนประจำปี งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนการประเมินผลงานตามแผน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     งานจัดทำงบประมาณ
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          งานมีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้
      1.งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
      2.งานป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยจัดเตรียมความพร้อมคอยเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
      3.งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะรวมทั้งดำเนินการทางด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย
      4.งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยต่าง ๆ
      5.งานฝึกอบรมและดำเนินงานตามแผน โดยจัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามแผนได้อย่างถูกต้อง
      6.งานเกี่ยวกับวิทยุตามแผน โดยจัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร
      7.งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      8.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานพัฒนาชุมชน
          เทศบาลตำบลพรหมพิราม มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กร ,งานพัฒนาสตรี , งานพัฒนากลุ่มอาชีพ ,งานสงเคราะห์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคม , งานสงเคราะห์คนพิการและผู้สูงอายุ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 - มอบเงินเบี้ยยังชีพคนชรา และ คนพิการ
 - บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

2.กองคลัง
     กองคลังมีหน้าที่ควบคุมดูและและรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนารายได้และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยแบ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

     งานการเงินและบัญชี
          มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานจัดทำเช็ค จัดเก็บเอกสาร การจ่ายเงิน งานจัดทำบัญชี งานทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภทและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     งานพัสดุและทรัพย์สิน
          มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง การรับจ่ายพัสดุ การจำหน่ายพัสดุตามระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

     งานพัฒนารายได้
          มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและชำระเงินรายได้จากภาษีอากรและรายได้อื่นและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     งานแผนที่ภาษีและและทะเบียนทรัพย์สิน
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนามงานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูลงานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร  ที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     งานสุขาภิบาล
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพงานรักษาความสะอาด งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย งานฌาปนกิจ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขมูลฐาน งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาเสพติดและสารเสพติด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     งานสัตวแพทย์
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงสัตว์งานควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4.กองช่าง
     มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสาธารณูปโภค งานวิศวกรรมงานสวนสาธารณะและงานธุรการ โดยแบ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 

     งานสาธารณูปโภค
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานวางโครงการควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานไฟฟ้าถนน งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษา แนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างงานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่รับมอบหมาย

     งานสวนสาธารณะ
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแล  บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ งานจัดทำดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆงานไม้ประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     งานธุรการ
          มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ - ส่งหนังสือ เก็บและค้นหนังสือรวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบหนังสือ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษา เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษา เอกสารและระเบียบต่างๆ ของกองช่างและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


เทศบาลตำบลพรหมพิราม

เลขที่ 99 หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0-5536-9069  โทรสาร : 0-5536-9069 ต่อ 107  อีเมล์ : 
admin@phromphiram.go.th

Powered By phromphiram.go.th