Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลพรหมพิราม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งบประมาณ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดให้มีระบบบริการโครงสร้างพื้นฐาน
     แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
     แนวทางที่ 1.2 การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
     แนวทางที่ 1.3 การพัฒนาระบบจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
     แนวทางที่ 2.1 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
     แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข
     แนวทางที่ 3.2 ให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนได้พัฒนาความรู้
     แนวทางที่ 3.3 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดงานวันสำคัญ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     แนวทางที่ 3.4 ให้การสนับสนุน ส่งเสริม การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา
     แนวทางที่ 3.5 ให้การสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์
     แนวทางที่ 3.6 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
     แนวทางที่ 3.7 สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
     แนวทางที่ 3.8 การพัฒนาการบริหารงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
     แนวทางที่ 3.9 การพัฒนาประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริการของเทศบาลที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
     แนวทางที่ 4.1 การปรับปรุงสถานที่ทำงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน
     แนวทางที่ 4.2 การให้บริการกิจการพาณิชย์
     แนวทางที่ 4.3 เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     แนวทางที่ 5.1 จัดให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด น่าอยู่
     แนวทางที่ 5.2 การจัดระบบบำบัดน้ำเสียและขยะ
     แนวทางที่ 5.3 การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เทศบาลตำบลพรหมพิราม

เลขที่ 99 หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0-5536-9069  โทรสาร : 0-5536-9069 ต่อ 107  อีเมล์ : 
admin@phromphiram.go.th

Powered By phromphiram.go.th