Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลพรหมพิราม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งบประมาณ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม การจราจร
     ทางรถไฟ มีขบวนรถไฟอำนวยความสะดวกในการเดินทางเที่ยวล่องกรุงเทพฯ หรือตัวจังหวัดพิษณุโลก หรือเที่ยวขึ้นไปเชียงใหม่ โดยมีสถานีรถไฟพรหมพิรามตั้งอยู่ในเขตเทศบาล

     ทางรถยนต์  มีถนนหลวงจังหวัด หมายเลข 1275 ถนนเส้นนี้ใช้ในการขนส่งสิ้นค้าและสัญจรไปมา ระหว่างอำเภอกับจังหวัด ประกอบกับมีรถยนต์โดยสารประจำทางวิ่งผ่านเขตเทศบาลตำบลพรหมพิราม สายพิษณุโลก – หนองตม กับสายเขื่อนนเรศวร

การประปา
     เทศบาลตำบลพรหมพิรามเคยดำเนินการกิจการประปาเป็นการพาณิชย์เอง แต่ปัจจุบันได้โอนกิจการให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการแล้ว มีบริการน้ำประปาในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ปริมาณน้ำประปามีอย่างเพียงพอและได้มาตรฐาน

การไฟฟ้า  
     ภายในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

การสาธารณสุข  
     1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลพรหมพิราม สังกัด กระทรวงสาธารณสุข มีเตียงคนไข้ จำนวน 30 เตียง
     2) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลพรหมพิราม และศูนย์สุขภาพชุมชนพรหมพิราม มีดังนี้
          - แพทย์ จำนวน 9 คน
          - ทันตแพทย์ จำนวน 4 คน
          - พยาบาล จำนวน 54 คน
          - เภสัชกร จำนวน 6 คน
     3) ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล (โรงพยาบาลพรหมพิราม) จากข้อมูลสิ้นปีงบประมาณ 2553 มีผู้รับบริการรักษาพยาบาล แบ่งเป็น 
          - ผู้รับบริการตรวจรักษาผู้ป่วยใน 11,492 ครั้ง
          - ผู้รับบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 103,126 ครั้ง
     ประเภทการเจ็บป่วยทีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  5  อันดับแรก  คือ 
          1) โรคความดันโลหิตสูง
          2) โรคภาวะมีโปตัสเซียมในเลือดน้อยเกินไป
          3) โรคเบาหวาน
          4) โรคภาวะมีโซเดียมในเลือดน้อยเกิน
          5) โรคภาวะผิดปกติของเมตาบอลิซึมของไลโปโปรตีน

การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชน
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตเทศบาล มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมพิราม ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนเขตเทศบาล จะเป็นผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย และศูนย์สื่อสารของเทศบาลมีเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การสื่อสาร 
     - โทรศัพท์ ภายในเขตเทศบาลมีชุมสายโทรศัพท์ 1 แห่ง มีโทรศัพท์ส่วนบุคคลใช้ในพ้นที่พร้อมทั้งมีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการประชาชน
     - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ที่ให้บริการในเขตเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
     - ระบบเสียงตามสาย เทศบาลมีการเผยแพร่ข่าวสาร และประกาศต่างๆ ผ่านเสียงตามสายได้ครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาล
     - หน่วยงานที่มีข่ายสื่อสารในพื้นที่ ในเขตเทศบาล ส่วนราชการต่างๆ มีเครือข่ายวิทยุสื่อสารใช้ในพื้นที่ เช่น ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม โรงพยาบาลพรหมพิราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมพิราม เป็นต้น

ลักษณะการใช้ที่ดิน ขนาดการใช้พื้นที่โดยประมาณ เช่น
     -  พื้นที่พักอาศัยรวมกับพื้นที่พาณิชย์กรรม จำนวน 281.25 ไร่
     -  พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ จำนวน 40 ไร่
     -  สวนสาธารณะ/นันทนาการ   จำนวน 1 ไร่
     -  พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 35 ไร่
     -  พื้นที่อุตสาหกรรม จำนวน - ไร่
     -  พื้นที่ตั้งสถานศึกษา จำนวน 12 ไร่
     -  พื้นที่ว่าง จำนวน 14 ไร่


เทศบาลตำบลพรหมพิราม

เลขที่ 99 หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0-5536-9069  โทรสาร : 0-5536-9069 ต่อ 107  อีเมล์ : 
admin@phromphiram.go.th

Powered By phromphiram.go.th